ॐ aham prema

Health is a combination of tonicity of the body, emotional stability, and intellectual clarity and the discovery of the soul.  Think of your body as the temple of the soul, which needs to be maintained and even nurtured. – Juan Gabriel

46A78CBE-E873-4FA8-80AC-5AABE23CF7C9

 भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं ।
भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् ॥

juan gabriel yoga

 द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः
पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः ।
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः
सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॥
 शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥
 

E-RYT500

                        YACEP